Downloads


Download8
Stock
File Size4.53 MB
Create Date11 กันยายน, 2017
ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปิดโหมดสีเทา