Downloads


Download1
Stock
File Size1.47 MB
Create Date25 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา นำเสนอบทความวิจัย
คณะบริหารธุระกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปิดโหมดสีเทา