Downloads


Download15
Stock
File Size4.00 KB
Create Date5 เมษายน, 2017
ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย #แก่นักศึกษา ประจำปี 2560

.
หาก คณาจารย์ ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่
อ.ดร.สุชาติ หอมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
1-แบบเสนอโครงการวิจัย_นักศึกษาเดี่ยว-ปี-60
ปิดโหมดสีเทา