Downloads


Download8
Stock
File Size4.50 MB
Create Date3 พฤศจิกายน, 2016
ดาวน์โหลด

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วารสารวิชาการ รมยสาร

ปีที่ 14 ฉบับที่ พิเศษ (พฤศจิกายน) 2559 หน้า 67-72

 

โดย ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์ ,ผศ.มัลลิกา  เจริญพจน์, ผศ.ดร.วราลี  โกศัย, ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา, อ.ธนากร เทียมทัน , อ.วิภารัตน์  อิ่มรัมย์

ปิดโหมดสีเทา