Downloads


Download2
Stock
File Size222.07 KB
Create Date15 สิงหาคม, 2017
ดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
.
เนื่องใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
.
ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560
.
สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.csc.ku.ac.th

ปิดโหมดสีเทา