Downloads


Download8
Stock
File Size7.54 MB
Create Date14 กรกฎาคม, 2017
ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการแนะนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
"นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"
สุชาติ  หอมจันทร์ , ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์ , เฉลิมชัย  โสสุทธิ์

ปิดโหมดสีเทา