ข่าวประชาสัมพันธ์

COVID – 19

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019

(COVID – 19)  ฉบับที่  ๓

—————————–

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID – 19)  ฉบับที่  ๑  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  และฉบับที่  ๒  ลงวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  แล้วนั้น  เพื่อดำเนินการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑ (๑) และ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อที่  ๑.  ให้ปิดอาคาร สถานที่ สำนักงาน สนามกีฬา หอประชุม โรงอาหาร ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นการชั่วคราว โดยงดการปฏิบัติงานและติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่  ๒๕  มีนาคม  –  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ ยกเว้นโรงแรมพนมพิมานหากมีการให้บริการต้องมีมาตรการการตรวจสอบคัดกรองที่เข้มข้น

ข้อที่  ๒.  การปฏิบัติงานในวันทำการปกติให้บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานที่บ้าน  (Work  From  Home)  ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนักและสถาบันมอบหมาย ระหว่างวันที่  ๒๕  มีนาคม  –  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเรียกบุคลากรในสังกัดกลับมาปฏิบัติงานได้

ข้อที่  ๓.  ให้หัวหน้าหน่วยงานวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดตารางการทำงานให้เหมาะสมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

ข้อที่  ๔.  ให้รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน  อาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ์ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หากพบปัญหาให้รีบรายงานต่ออธิการบดี

ข้อที่  ๕.  ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กำกับ ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ ตรวจการทรัพย์สินของทางราชการและภัยพิบัติต่าง ๆ  รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่  ๖.  ให้ปิดประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัยทุกประตู ยกเว้นประตู  ๒  (ด้านโรงแรมพนมพิมาน) โดย  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเท่านั้นและต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

          ข้อที่  ๗.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้  หากมีกรณีที่มีปัญหาตามประกาศฉบับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา