ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ณ โดมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา