ข่าวประชาสัมพันธ์

Ethics in Professional Learning Community : e-PLC

ประชุมโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC)
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา