ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนิทรรศการการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและนิทรรศการการปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่น 5
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา