ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกความรวมมือทางวิชาการ

โครงการ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์”

ระหว่าง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ โรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์  30 โรงเรียน

        บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กับ โรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา