ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– รับแผน ก แบบ ก๒ วิชาชีพครู (ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๔๐ ไม่น้อยกว่า ๕๒ หน่วยกิต) จำนวนที่รับ ๑๕ คน

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเชิงประจักษ์ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
๒. มีคุณสมบัติอื่นครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สาขาและมหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ 

๑. หากสาขาวิชา มีจำนวนผู้มาสมัครต่ำกว่า ๑๐ คน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ต่ำกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปิดสาขาวิชานั้น
๒. หากเป็นครูผู้สอนดนตรี ตำแหน่งอัตราจ้างในสถานศึกษา ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาในการรับสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง ชำระเงิน จำนวน ๔๐๐ บาท
– ค่าคู่มือการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
– ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท
หมายเหตุ : เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๑ รูป บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่รับรูปที่นักศึกษาถ่ายเป็นเอกสารสีทุกกรณี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากศูนย์ทดสอบทางภาษา ที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถานบันภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ยศ/ตำแหน่ง และอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

การสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานที่สอบดูตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และ ชั้น ๘ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp และ http://admission.bru.ac.th

วันรายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดูตามประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเตรียมหลักฐานต่อไปนี้มาในวันรายงานตัว ดังนี้

 • สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ชาวไทยชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และค่าประกันของเสียหายจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และชาวต่างชาติชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ละค่าประกันของเสียหายจำนวน ๓,๕๐๐ บาท
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๓ รูป (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน) บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับรูปถ่ายเป็นเอกสารสีทุกกรณี
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ
 • ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ
 • หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งตัวจริง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๒ ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ยศ/ตำแหน่ง และอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ

การจัดการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคพิเศษ ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์เต็มวัน ชั้น ๗ – ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับการติดต่อเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อได้ ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย

ค่าบำรุงการศึกษา

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากไม่ชำระตามกำหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และรายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา ดังนี้
นักศึกษาภาคพิเศษ
(๑) ค่าบำรุงการศึกษากรณีเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชาวไทยจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ชาวต่างชาติจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าบำรุงการศึกษากรณีแบ่งจ่าย ๔ ภาคการศึกษาๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับชาวไทย และจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับชาวต่างชาติ
(๓) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๔๔๖๑-๑๒๒๑ ต่อ ๗๔๐๑, ๗๔๐๒ มือถือ ๐๘๖ – ๔๖๘๑๖๕๖ หรือตรวจสอบข้อมูล/ ข่าวสารที่ http://www.bru.ac.th , facebook บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และ http://grad.bru.ac.th

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา