ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเครือข่าย  ทางคณะครุศาสตร์  จึงขอจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวน  ๒๑  โรงเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อสนับสนุนให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน

เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา