ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 4,000 คน

การจัดงานพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นในบริบทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

ซึ่งรายละเอียดของงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 48 รูป พิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ เพลงสามัคคีชุมนุม บูมมหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ สง่างาม สมภาคภูมิ

ภาพกิจกรรม :

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา