ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
วันรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62
และสมัครด้วยตนเอง :วันที่ 1 เม.ย. – 7 ก.ค. 62
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสำหรับสาขาที่มีผู้สมัครและรายงานตัวไม่ถึง 20 คน
วันเลือกสาขาใหม่ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
(กรณีที่สาขาวิชาที่มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่ถึง 20 คน) ยกเว้นสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๒ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันรายงานตัว วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
ปฐมนิเทศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

หมายเหตุ  เปิดภาคเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป.  1/2562  วันที่ 24 สิงหาคม 2562

หลักสูตรที่รับสมัคร

หลักสูตร ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 80
การพัฒนาสังคม 120
ศิลปกรรมบัณฑิต (ศป.บ.) ศิลปะดิจิทัล 10
ดนตรี 30
รัฐประศาสศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 80
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 80
การตลาด 80
การจัดการ 80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 80
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สัตวศาสตร์ 30
เกษตรศาสตร์ 30
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ (เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้ 40
– กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
– กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา