ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในปีการศึกษา 1/2562

…………….การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในปีการศึกษา 1/2562

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/งาน สถานที่
2-5 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายชื่อเข้าหอพัก
และรับกุญแจเข้าหอพัก
ตรวจสอบได้ทาง website
(www.bru.ac.th)
4-6 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
6-7 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รุ่นที่ 1
(คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
9-10 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รุ่นที่ 2
(คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์)
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12 พฤษภาคม 2562 -ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะ -คณะกำหนดกิจกรรมเอง
  -ถ่ายบัตรนักศึกษาใหม่รอบเก็บตก -เวลา 13.00 น.
13 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศและปรับวิชาพื้นฐานของสาขา สาขากำหนดกิจกรรมเอง
18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา (เวียนเทียน) ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
17 และ 21-24
พฤษภาคม 2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ ภายในมหาวิทยาลัย
25-26 พฤษภาคม 2562 อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
(ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )
ห้อง/อาคารเรียน
25-26 พฤษภาคม 2562 อบรม IT นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2
(วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
และพยาบาลศาสตร์)
อาคารนวัตปัญญา
27-28 พฤษภาคม 2562 อบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2
(วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
และพยาบาลศาสตร์)
ห้อง/อาคารเรียน
27-28 พฤษภาคม 2562 อบรม IT นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
(ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม )
อาคารนวัตปัญญา
29-30 พฤษภาคม 2562 ซ้อมย่อย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ระดับคณะ ทุกคณะ
31 พฤษภาคม 2562 ซ้อมใหญ่ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร รวมทุกคณะ ถนนหน้าอาคาร 1 อาคาร 17
เวทีกลางแจ้ง สนามกีฬากลาง
1 มิถุนายน 2562 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 7 สนามกีฬากลาง
3 มิถุนายน 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สน.ส่งเสริมวิชาการฯ
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
20 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. พุทธรักษา ชั้น 3
26 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
29-30 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ สอบกลางภาค 1/2562 สอบในตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1-2 สิงหาคม 2562 สอบกลางภาค ปีการศึกษาที่ 1/2562 สอบในตารางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9 สิงหาคม 2562 พิธีถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
17-19 สิงหาคม 2562 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์62 คณะวิทยาศาสตร์

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 0 4461 1221 ต่อ 7800, 8200 หรือ
น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 06 2915 4153, อ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หน.งานกิจกรรม
06 2915 5153, สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน 09 4291 6153, นายนิติ ฤทธิ์สุรกาญจน์ 09 5617 1908 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา