ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 3/2561 และ ปีการศึกษา 2562

กำหนดปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  ดังเอกสารที่แนบ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา