ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง  การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

—————————————————–

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ดังนี้

๑. กรณีนักศึกษาสายวิชาการอื่น  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ลงทะเบียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒ จนกว่าจะครบชั่วโมงการฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรที่กำหนดโดยให้จัดการเรียนการสอนแบบทบเวลาเรียนเป็น ๒ เท่า และให้สิ้นสุดการเรียนการสอนในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. กรณีนักศึกษาภาคปกติ (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติม ให้นักศึกษาดำเนินการขออนุญาตตามลำดับ ผ่านผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา คณบดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ http://reg.bru.ac.th ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ ๑  – ๒๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และชำระเงินที่กองคลังและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเสียค่าปรับวันละ  ๒๐ บาท และวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันสุดท้ายของการ เพิ่ม – ถอนรายวิชา

นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ในกรณี  ต่อไปนี้

๒.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต้องมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง ๑.๖๐ – ๑.๙๙

๒.๒ นักศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๔ และ ๕ ต้องมีเกรดเฉลี่ยระหว่าง ๑.๘๐ – ๑.๙๙

๒.๓ นักศึกษาเงื่อนไขอื่นจะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนไม่ได้  ถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดสอนให้ขออนุมัติ เป็นกรณี ๆ ไป

๓. กรณีอื่นๆ เช่น ซ่อม “E” หรือ “F” การลงทะเบียนบางรายวิชาของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒, ๓ และมหาวิทยาลัย   จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามเหตุผลและความจำเป็น ทั้งนี้นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

๔. การรับ – จ่าย เงินของนักศึกษาภาคปกติเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ให้ใช้ระเบียบสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการลงทะเบียนสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการจ่ายเงินตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติในภาคฤดูร้อน ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

เอกสารแนบ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง  การเปิดสอนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา