ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
กับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดสื่อการเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น ภายใต้โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดดังนี้
1.นางสาวภัทรา  ปนตะคุ
2.นางสาวจุฑามาศ ศิริสุข
3.นางสาวสุรัสวดี  สมสุข
4.นางสาวพฤกษา  ประเสริฐชาติ
5.นางสาวสุดารัตน์ ผลเจริญ
6.นายยุทธภูมิ  กรอบรัมย์
7.นายจตุรงค์ เกิดทวีพันธุ์
8.นายสุรชัย  บุญหว่าน
9.นายตันติกร  อะรัญ

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และ อาจารย์ธนากร เทียมทัน (อาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา