ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

คลิ๊ก >>> เข้าสู่ Regional Research 2019

กำหนดการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
08.30 – 09.00 น. – ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ แนะนำมหาวิทยาลัย และแนะนำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.00 – 09.30 น. – กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
– กล่าวรายงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– กล่าวให้การสนับสนุนและขอบคุณโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.30 – 10.00 น. – การแสดงของนักเรียน นักศึกษาดนตรี-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
10.00 – 12.00 น. – การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
วิทยากรโดย นายวิเชียร ไชยบัง ผอ.โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
09.00 – 17.00 น. -เยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
13.00 – 15.00 น. 1.นวัตกรรมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โดยวิทยากร : รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์
คณะครุศาสตร์
13.00 – 15.00 น. 2.การวางแผนรองรับความเจริญของเมืองแบบก้าวกระโดด
โดยวิทยากร ศ.ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องประชุม ชั้น 3 (พุทธรักษา)
13.00 – 15.00 น. 3.การต่อยอดงานวิจัยสู่การประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยวิทยากร : รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ สถาบันคลังสมองของชาติ
ห้องประชุม ชั้น 2
(อเนกคุณาคาร) 1 (ห้องใหญ่)
13.00 – 15.00 น. 4.ทุนชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไม้ซีกงัดไม้ซุงทุนนิยม)
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
(ประชุมใหญ่)
13.00 – 15.00 น. 5.การประเมินผลลัพธ์ (ผลกระทบจากงานวิจัยในชุมชนท้องถิ่น)
โดยวิทยากร : ผศ.ดร. อินทิรา ซาฮีร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 2 (อเนกคุณาคาร) 2

กำหนดการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
08.00 – 08.30 น. -ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ แนะนำมหาวิทยาลัย และแนะนำจังหวัดบุรีรัมย์ (สำหรับผู้เข้าร่วม)์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
08.30 – 09.00 น. -รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง) เยี่ยมชมนิทรรศการ
– กล่าวรายงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– กล่าวให้การสนับสนุนและขอบคุณโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.00 – 09.45 น. – พิธีเปิด / การแสดงในพิธีเปิด
– กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
– กล่าวรายงาน โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
– กล่าวเปิดโดย รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง)
พร้อมปาฐกถาพิเศษ : “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อความมั่นคงของประเทศ” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง)
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยากรโดย ดร.แมน บุโรทกานนท์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
– นางสนิท ทิพย์นางรอง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการบริหารจัดการน้ำ
– พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์
ดำเนินรายการเสวนา โดย นางมนัญญา ม่วงสมมุข : ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
09.00 – 17.00 น. -เยี่ยมชมนิทรรศการเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.30 – 11.30 น. 6.ระบบและกลไกการหนุนเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากร : ผศ.ดร. บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์
คณะครุศาสตร์
09.30 – 11.30 น. 7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
โดยวิทยากร : ดร.ภาดล อามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องประชุม ชั้น 3 (พุทธรักษา)
09.30 – 11.30 น. 8.บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการปกป้องและคุ้มครองทรัพยากรท้องถิ่น
โดยวิทยากร : รศ.ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 2
(อเนกคุณาคาร) 2
09.30 – 11.30 น. 9.การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
(ประชุมใหญ่)
09.30 – 11.30 น. 10.การจัดการงาน Event ระดับโลก (ประสบการณ์งาน Moto GP.)
โดยวิทยากร : นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องประชุม ชั้น 2 (อเนกคุณาคาร) 1
(ห้องใหญ่)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. 11.นวัตกรรม 4.0 ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยวิทยากร : พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์
ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์
คณะครุศาสตร์
13.00 – 15.00 น. 12.นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงยุค 4.0
โดยวิทยากร : รศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ห้องประชุม ชั้น 3 (พุทธรักษา)
13.00 – 15.00 น. 13.การขอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในระบบมหาวิทยาลัย
โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ห้องประชุม ชั้น 2
(อเนกคุณาคาร) 2
13.00 – 15.00 น. 14.พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
(ประชุมใหญ่)
13.00 – 15.00 น. 15.การบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
โดยวิทยากร : ดร.แมน บุโรทกานนท์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
แบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
ห้องประชุม ชั้น 2 (อเนกคุณาคาร) 1
(ห้องใหญ่)
17.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองแขก VIP.(รองนายก เลขา วช. ผู้ว่าฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย ทีมงาน วช. และทีมผู้บริหารมหาลัย)
ณ หอประชุมศิวาลัย
สำนักศิลปวัฒนธรรม
(ห้องใหญ่)

กำหนดการ วันที่ 1 มีนาคม 2562

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเมืองรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา”
โดย นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
10.00 – 12.00 น. – พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ร่วมจัดนิทรรศการ
– พิธีปิด โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล หรือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา