ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
โดยแบ่งทุนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  คือ ประเภทที่ 1 ทุนกิจกรรมเด่น ประเภทที่ 2  ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทที่ 3 ทุนเรียนดี และประเภทที่ 4 ทุนเจาะจงผู้รับทุน  คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

         พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้น ในวันพุธที่  20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริวิชญากร ชั้น 2 ให้กับนักศึกษา    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา