ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ที่มา : https://www.bru.ac.th

ชื่อกิจกรรม ผลการแข่งขัน
1.โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ หวังนอก นางสาวสุรารักษ์ จันทร์โสภา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส. บุศราคัม สานหมวง น.ส.ศิริลักษณ์ เยรัมย์ น.ส.เพียรพรรณ สุภะโคตร น.ส.กมลพร สิทธิไตรย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส. ณิชยา คล่องแคล่ว นางสาวเนารัตน์ แจ่มใส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.โครงการการประกวดนวัตกรรมอาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การประกวดระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งรสอ่อมไก่แซ่บ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น้ำพริกเผาแม่ลมุล จ.บุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าโวลคาโน่ จ.บุรีรัมย์
3.โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเป็ดน้อย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม BC-Infinity จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Change จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4.โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (BRU Sumo contest) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมZACK ROBOT จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมKKU CS ROBOT จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได่แก่ ทีมคนบ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
5.โครงการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับนักศึกษาครู สู่ประชาคมอาเซียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี
6.โครงการประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC 2019 รางวัลชนะเลิศ ทีม Phy Sci2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีม Happy Every Day จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ทีมคอนโดจอดรถไฮโดรลิค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Arduino BRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การประกวดประเภทผลงานการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทีม Also know us จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเครื่องไล่นกพิราบ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Gensci team มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ทีมทอฝัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7.โครงการประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า (Wind Ensemble) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วง MAHASARAKHAM UNIVERSITY SAXOPHONE ENSEMBLE โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 1 วง 4 BEAR โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รางวัลรางชนะเลิศอันดับ 2 วง KORAT BRASS โดย มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8.โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม มรม.จิตอาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
รางวัลรองชนะเสิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ปัน-นอน-อ่อง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม เรามาทำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ผลการประกวดการจัดนิทรรศการจิตอาสา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเรามาทำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจิตอาสาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมต้นกล้าอาสาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
9.โครงการประกวดจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ“Minimal Modern” รางวัลชนะเลิศ ทีมฟ้ามุ่ย สายหมอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมกระดาษ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทีมสถาปัตย์จัง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10.โครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเนอการาบรูไนดารุซซาลาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ติมอร์-เลสเต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอีสาน จ.สุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกัมพูชา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11.โครงการแข่งขันทักษะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลชนะเลิศ ทีมแผ่นรองตัด จากสาขาการอออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมบัวบาน จากสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม A2 จากสาขาการอออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12.โครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์ รางวัลชนะเลิศ ทีม My Idea จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Wat Tha Riap(วัดท่าเรียบ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ราชภัฏเชียงราย ก. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13.โครงการแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Farm รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Green thunder จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม LOT BRU-1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม COE-01 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมศิษย์ อจป. จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
14.แผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME ๔.๐ (BRU Business Plan Creative for SME ๔.๐ in Challenge ๒๐๑๙) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมีหอม จากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สวนคุณส่ง แผนธุรกิจ ส้มโอแท้ จากสาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Good Heath แผนธุรกิจว่า Gac High Q-10 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การแข่งขันผู้ประกอบการ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านสิริ ของฝากของที่ระลึกบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบริษัทธุรกิจพงษ์พันธ์ฟาร์มรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อทีมกระเจี๊ยบอบกรอบ
15.แข่งขันตอบคำถามทางการตลาด “BRU marketing Challenge 2019” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภูดิส ห่วงนวกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอนุติ เพิ่มพูน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวสุภาพร ประหา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.แข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี “BRU Accounting Challenge 2019” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 2 นางสาวนันทนา ไกรเพ็ชร นายมนัสชัย ชุมแสง นางสาวศิริพร ดาทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม 1 นางสาวปิยะชาติ เกิดเชื้อ นางสาวมณฑกานต์ แซ่โล้ว นางสาวมณีจันทร์ ลีบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจีรวัฒน์ มงคลวิทยากุล นางสาวปาริชาติ บริสุทธิ์ นายอานนท์ ชื่นช่วย
17.ประกวดสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนนทพันธ์ หิรัญเรือง นายรณชัย หวังกวดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกานดามณี รัตนพล นางสาวธันย์ชนก รอดจันทร์ รอดจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนันทวัฒน์ ทองดี นายประทิน สวาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18.การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งร่วมสมัยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19.แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (BRU English Speech Competition) รางวัลชนะเลิศ นายศักดิ์สิทธ์ ซู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชุฏิพร ปราบหงส์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทร์ปัญหา ชุม จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20.แข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการระบบการค้นหาที่จอดรถด้วยเทคนิคการประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย นายชนาธิป จันทะชาติ นางสาวสวรรคพธุ ดาวรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โครงการราวตากผ้าและอบผ้า IOT มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนายคมศิลป์ โคตรจันทึก นายชณธรรม ศิขรินทร์พร นายธีรพล หมื่นหาวงศ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายณัฐนันท์ สุภาวะ นายวิศรุต ชอบชื่น นายภัทร ทายะติ
21.ประกวดนวัตกรรม “ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านตามา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ชุมชนตำบลบ้านสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนตำบลหนองคลองช่องแมว อำเภอนางรอง

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา