ข่าวประชาสัมพันธ์

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 BRICC Festival 2019

กำหนดการ

“งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓

BRICC  Festival   2019

1-5 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การแสดงชุด “Welcome to Buriram, Thailand” การลงนามความร่วมมือ (Mou) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 3 แห่ง
09.30 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges of higher Education in Production of graduate Students in the 21st Century “ โดย Prof. Dr.will Barratt จาก University of Malaya, Malaysia และ Dr.Rob Erwin จาก Nigara University, U.S.A.
11.15 – 11.30 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
13.30 – 19.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องเรียน ชั้น 6, ชั้น 7, ชั้น 8, ชั้น 9, ชั้น 10 , ชั้น 11 อาคาร 15 ในการบรรยายระดับนานาชาติในแต่ละด้านจะมี Featured speaker ดังนี้ 1. Dr.Ashok R.Thorat, institute of Advanced Studies in English, India 2. Prof.Dr.LLhan Cagigan, Akdeniz University, Turkey 3. Dr.Michael R. Smith, Niagara University, U.S.A. 4. Assistant Professor Dr.Justin Bucchio, Middle Tennessee State University 5. Dr.Barbara F.Turnage, Middle Tennessee State University 6. Prof. Dr.Leslie Barratt, University of Malaya, Malaysia (พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00 – 15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอ ภายในห้องบรรยาย)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนการประชุมเครือข่ายการวิจัยต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร15)
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15 – 12.00 น. การประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศโครงการการประกวดนวัตกรรมอาหาร ณ อาคาร 12 ห้องประชุมทานตะวัน จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
08.30 – 16.30 น. แผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0 (BRU Business Plan Creative for SME 4.0 in Challenge 2019) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.30 – 16.30 น. แข่งขันตอบคำถามทางการตลาด “BRU marketing Challenge” ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโดยสาขาการตลาด
08.30 – 16.30 น. แข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี“BRU Accounting Challenge 2019” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสาขาการบัญชี
13.30 – 16.00 น. งานประกวดนวัตกรรม “ การบริหารจัดการน้ำชุมชน ” ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30 – 16.00 น. งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ณ ลานด้านข้างและห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 16.30 น. โครงการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
08.30 – 16.30 น. โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (BRU Sumo contest) ณ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) จัดโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดการเล่านิทานสองภาษาสำหรับนักศึกษาครูสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 จัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC 2019 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดจัดสวนหย่อม ภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Minimal Modern” ณ อาคารปฏิบัติการสังคมศาสตร์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) ณ คณะวิทยาศาสตร์
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า (Wind Ensemble) ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น 1 โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา
08.30 – 16.30 น. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural) ณ ลานกิจกรรม อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08.30 – 16.30 น. โครงการแข่งขันทักษะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30 – 16.30 น. โครงการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30 – 16.30 น. โครงการแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Farm ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30 – 16.30 น. การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งร่วมสมัยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
08.30 – 16.30 น. แข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา จัดโดยสำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17.00 น. การแสดงดนตรีวงออเคสตร้า จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา ณ เวทีราชภัฏภิรมย์
18.00 น. การแสดงภาคเหนือจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
18.20 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18.30 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
18.40 น. การแสดงภาคกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18.50 น. การแสดงจากสาธารณรัฐเกาหลี
19.00 น การแสดงภาคใต้จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
19.10 น. การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
19.30 น. การแสดงพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “โฮมฮักสรูลเซราะแอง”
20.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จากกลุ่มภาคเหนือ
21.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จากกลุ่มภาคอีสาน
21.30 น. การแสดงเพลงฉ่อย จำอวดหน้าม่าน โย่ง นง พวง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 16.30 น. แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (BRU English Speech Competition) ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดยสาขาวิชา ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
08.00 – 15.30 น. การประชันสักวากลอนสด ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
17.00 น. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีราชภัฏภิรมย์
17.30 น. การแสดงพื้นบ้านอีสาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18.30 น. การแสดงภาคกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18.40 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
18.50 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐเกาหลี
19.00 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
19.10 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
19.20 น. การแสดงภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.30 น. การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
19.40 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19.50 น. การแสดงภาคใต้จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
20.00 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
20.10 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20.20 น. การแสดงจากสาธารณรัฐเกาหลี
20.30 น. การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
20.40 น. การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
20.50 น. พิธีปิด งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21.00 น. การแสดงพิธีปิดงาน “เริงสราญสุวรรณภูมิ”
21.50 น. การแสดงของศิลปินตุ๊กกี้โชว์ “ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ”

เอกสารแนบ

1. กำหนดการ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 BRICC Festival 2019 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา