ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ และบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนให้สามารถนำความรู้  และนวัตกรรมที่ได้จากการอบรม  ไปพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการดำเนินในโครงการ  มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน  1 ภาคการศึกษาเพื่อให้การดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  และผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  60  โรงเรียน  จากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต  1 – 4  และสังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต  32  และดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม  ด้านการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์  จำนวน  3  วัน  ระหว่างวันที่  26 – 28  มกราคม  2562  ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  มาเป็นวิทยากรอบรม

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา