ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตร ในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
...................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตร ในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒...................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนฝึกประสบการวิชาชีพครูดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตร ในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


...................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตร ในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา