ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาตามกรอบมาตรฐาน TQF
: กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย ท่านอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ เป็นประธานเปิดโครงการ
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา