ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พนมรุ้งเกมส์”

มรภ.บุรีรัมย์ จัดแถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พนมรุ้งเกมส์”

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการแถลงข่าว การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 “พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 60 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

โดยเนื้อหาสำคัญของการแถลงข่าวประกอบไปด้วย ที่มาและความสำคัญของการจัดการแข่งขัน การเปิดตัวสัตว์นำโชค น้องฝ้ายคำและพี่ค้ำคูน รายละเอียดการแข่งขันกีฬาทั้ง 19 ชนิดกีฬา การประกวดทักษะดนตรีและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ภาพกิจกรรม :

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา