ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC ๒๐๑๙

โครงการการประกวดนวัตกรรม
STEM Challenge BRICC ๒๐๑๙

ภายใต้แนวคิด STEM Maker Challenges”

ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

          ๑. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดอุดมศึกษาและกลุ่มเครือข่ายคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายโครงการ (Outputs)
๑. นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๒. จำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ๑๕ ทีม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการออกแบบสื่อนวัตกรรมและการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และนำทักษะ STEM ต่อยอดสร้างนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ และการทำงานร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม

ประเภทการแข่งขัน
๑. ประเภทผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๒. ประเภทผลงานการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา


กิจกรรมการจัดการแข่งขัน

          สำหรับรายการการแข่งขันนี้ผู้ที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

          ๒.๑ แต่ละทีมประกอบด้วยนักศึกษา ไม่เกิน ๓ คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน

          ๒.๒ สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันสูงสุดได้ไม่เกิน ๓ ทีม สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อตกลง โดยการกรอกรายละเอียดทีมที่เข้าแข่งขันให้ครบถ้วน

          ๒.๓ รับสมัครไม่เกินประเภทละ ๑๕ ทีมเท่านั้น วันรับสมัครและนำส่งใบสมัคร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดใบสมัคร
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครมาทางอีเมล tlomarak@gmail.com และติดตามรายละเอียดการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://edu.bru.ac.th/ และลิงค์ด้านล่าง

          ๒.๔ ทีมแข่งขัน ต้องนำเสนอโครงการ (Concept Paper) ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ ความยาวไม่เกินหน้า ๒หน้ากระดาษ A๔ ส่งมาทางอีเมล tlomarak@gmail.com โดยแนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร

          ๒.๕ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาแบบแปลนจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าแข่งรอบชิงชนะเลิศ ตรวจสอบรายชื่อทีมผ่านทางเว็บไซต์ http://edu.bru.ac.th/ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒     

          ๒.๖ พิจารณาผลงานการออกแบบ และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ (Prototype) โดยให้ผู้เข้าประกวดจัดแสดงผลงาน พร้อมแนะนำผลงาน และวิธีการใช้งานจริงในวันจัดแสดงผลงาน วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

วิธีดำเนินโครงการ
๑. จัดให้มีการรวบรวม คัดเลือก และประกวดผลงานการออกแบบสื่อนวัตกรรมและการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จากอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
๒. จัดให้มีการแสดงผลงานสื่อนวัตกรรมและการนำเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 

รอบการแข่งขัน

          การแข่งขัน แบ่งออกเป็นรอบ ดังต่อไปนี้
๑.รอบคัดเลือก ทำการคัดทีม ๑๐ เข้าสู่รอบก่อนชิงชนะเลิศ
๒.รอบก่อนชิงชนะเลิศ ทำการคัดให้เหลือ ๕ ทีมสุดท้าย เพื่อจะไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
๓.รอบชิงชนะเลิศ ทำการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่ง ดังนี้ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
๔.ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ใบประกาศเกียรติคุณ
สถานที่จัดโครงการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(สถานที่และโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://edu.bru.ac.th/ )
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานงานโครง

Email : tlomarak@gmail.com โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๐๔-๖๙๔๕
Website : http://edu.bru.ac.th/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๔๓๙ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

โทรศัพท์: ๐๘๑-๗๐๔-๖๙๔๕  โทรสาร:  ๐๔๔ ๖๑๒ ๘๕๘

Download >>> ใบสมัคร

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา