ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะครอบครัวครุศาสตร์

โครงการพบปะครอบครัวครุศาสตร์
ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์
ได้พบปะพูดคุย สร้างความรักความผูกพันกันของครอบครัวครุศาสตร์
และเพื่อสร้างความมีสัมมาคาระของนักศึกษา

ณ ห้องประชุมชั้น ๖  อาคาร 23 (BRU Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา