ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาและวิจัยทางสังคมศึกษา

โครงการสัมมนาและวิจัยทางสังคมศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 1 และหมู่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดพิธี
โครงการคีชรั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศึกษาให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวิจัยทางสังคมศึกษา
ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา