ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมวัยศึกษาดูงาน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  โดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ศึกษาดูงานในโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ TQR  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความพร้อมและแนวทางการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : THAI QUALIFICATIONS REGISTER) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

46094216_697996173918776_1897154936601313280_n46121207_1392529234222485_6709139276023463936_n46221925_1245283558960898_6365538984650604544_n46239242_820011138390481_1998468821362409472_n46303951_323462455117848_1351025964896747520_n

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา