ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2561
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ปิดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความ
เป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
ในวันอังคาร ที่ 8  พฤศจิกายน  2561  เวลา 17.45  น. ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา