ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเสนอแนะแนวทางการผลิตและพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยให้ทำงานให้ เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน 4 ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งคณะครุศาสตร์เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู และได้ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูและการสร้างกระบวนการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตครู เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผลิตและพัฒนาครู ได้จัดการประชุมร่วมกันในแนวทางการผลิตและพัฒนาครูของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา