ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา