ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ จัดศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้วยประสบการณ์จริง
ตลอดจนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและความภาคภูมิใจของตนเอง และสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561
ณ หอประชุมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา