โครงการฝึกอบรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6
ณ หอประชุมแก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร

ปิดโหมดสีเทา