ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะสู่วิชาชีพ ระยะที่ 3 การสะท้อนผล (Reflection) “PLC การจัดการเรียนรู้แบบ (CLIL+PBL+CBL+TPACK)” ครั้งที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะสู่วิชาชีพ (Induction Period) ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระยะที่ 3 การสะท้อนผล (Reflection) “PLC การจัดการเรียนรู้แบบ (CLIL+PBL+CBL+TPACK)” ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร15 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

PLC การจัดการเรียนรู้แบบ (CLIL+PBL+CBL+TPACK)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา