ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 1 – 6  สิงหาคม  2561

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล (ค.ม.)

สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ค.ม.)

สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.)

สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปร.ด.)

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)

สาขาวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต)

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)

สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)/(ค.ม.)

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ.)

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา