ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีสมรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
.
วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561
.
ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

FB Groups : https://www.facebook.com/groups/induction.period.buriram.rajabhat.university/

 

โครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีสมรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำด้านการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระวิชา (Content and Language Integrated Learning-CLIL) การเรียนรู้การบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้  ด้านการสอนและความรู้ด้านเนื้อหา (Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK)  ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning)     และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
  2. เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC)
  3. เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น     รุ่นปี พ.ศ. 2559 จำนวน 76 คน และรุ่นปี พ.ศ. 2560 จำนวน 78 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา