ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรบเชิงปฏบัติการตามหลักสูตรการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการอบรบเชิงปฏบัติการตามหลักสูตรการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรบเชิงปฏบัติการตามหลักสูตรการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่คุณครู จากเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ สสวท. จำนวน 240 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 6 กลุ่ม
คือ 1.ระดับประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษาตอนต้น 3.ฟิสิกส์ 4.เคมี 5.ชีววิทยา 6.โลก-ดาราศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาลิณี  จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมเฟืองฟ้า อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา