ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

บรรจุและแต่งตั้ง ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประธานเครือข่ายย่อยจังหวัดบุรีรัมย์

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อครูที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครู

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเข้าร่วมพัฒนาครูในโครงการผลิตครู

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction  Period) ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาครูของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

  • กำหนดการพัฒนาในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ  ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • โปรดตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการและเตรียมตัวให้พร้อม
  • หากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันที่ 4 -5  สิงหาคม  2561 โปรดแจ้งที่ e-mail : edu.bru1975@gmail.com

โดยท่านต้องซ่อมกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  • หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการคณะครุศาสตร์ได้ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละเขตพื้นที่ แล้วหากมีข้อสงสัย

ติดต่อ  ผศ.วิไลวรรณ   ศิริเมฆา  089 – 9456180

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Download >>>  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>>  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด สศศ. (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>>  สังกัด สศศ. (ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download >>> สังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา