ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และจิตอาสา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู และจิตอาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 (2560)
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีชัยพัฒนา พัทยา
ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
ณ ศูนย์อบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

กิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีชัยพัฒนา พัทยา 

 

กิจจกรรม ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 

 

ณ ศูนย์อบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา