ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคนิคการทำวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
จัดโครงการอบรม “เทคนิคการทำวิจัยเชิงสร้าง สรรค์ทางดนตรี” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรให้ความ รู้และได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา