ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรคูปองพัฒนาครู 2561 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู 2561 (รอบที่ 2) ครูสามารถลงทะเบียน Shopping หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู 2561 (รอบที่ 2) ครูสามารถลงทะเบียน Shopping หลักสูตร
ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน 2561 09.00 น. เป็นต้นไปครับ
การอบรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 – 16 กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เท่านั้น)
เป้าหมายการพัฒนาครูสะเต็ม ของสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มรภ.บุรีรัมย์ (BRU-STEMgenSci)

1. การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในรูปแบบ Workshop
ใช้กระบวนการกลุ่ม Active Learning & Reflective Thinking

2. ร่วมออกแบบและวางแผนดำเนินกิจกรรม PLC การนิเทศ
ติดตามประเมินผลหลังการพัฒนา การนำเสนอผลงานดีเด่น (Best Practice)
ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

3. เน้นให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาไปใช้ในจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง
นำเสนอผลการสอนผ่านเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในเครือข่ายกลุ่ม Facebook และ Social Media

4. เน้นการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Teacher as
maker & Teacher as Learners และนิเทศติดตามประเมินผลแบบกัลยาณมิตร

รหัสหลักสูตร 612012033 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (สำหรับครูประถมศึกษา) รับ 100 ท่าน / รุ่น เปิด 3 รุ่น
รหัสหลักสูตร 613012053 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รับ 100 ท่าน / รุ่น เปิด 3 รุ่น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Email : g5778suchartho@kurupatana.ac.th
โทรศัพท์ 081-704-6945 Line ID: BRU-STEMgenSci

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา