ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
.
ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561
.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา