ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาปีการศึกษา  2561
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา