ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ห้องประชุมเฟืองฟ้า ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

จัดโดย …คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา