ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) จำนวน 169 คน
ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมเฟืองฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา