ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู

ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร สิริวิชญากร (อาคาร 19 ) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์คำจันทร์  ร่มเย็น
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน
เปิดโครงการในครั้งนี้  มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
และศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปมีความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง ความสามารถด้านตัวเลขและเหตุผล
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการวัดผลประเมินผลและวิจัยการศึกษา จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จัดระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา