ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  วัฒนสุข หัวหน้าสาขาวิชาฯ
และ อาจารย์ในสาขาวิชาฯ จัด“โครงการพัฒนานักศึกษาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรี  ถุงแก้ว อาจารย์จากกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรในครั้งนี้
โครงการฯ ครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาครูภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวในยุค4.0  มีทักษะประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
ในการสร้างความคิด ซึ่งจะสามารถ สะท้อนถึงความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
สมรรถนะ และคุณลักษณะของนักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้น
สามารถให้ผลตอบสนองกับความต้องการ ของสังคมสามารถส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
หรือมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างแท้จริง
จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องเรียน 150602 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา