ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  วัฒนสุข หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ระยะที่ 2
และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ในการสอนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้ครูนำทักษะความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการสอนของตนเอง และ
3. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน
จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา