ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี) เพิ่มเติม

>>> Download <<<<

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

บัญชีแผนรองรับนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (เพิ่มเติม)

>>> Download <<<

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา